Search:

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

March 30th, 2015

การพัฒนาประเทศที่เน้นการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเองมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคลากร และงบประมาณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการงานพัฒนาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาได้ทันกับขนาดและความรุนแรงของปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาของภาครัฐ และการดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรท้องถิ่นระดับล่าง

การพัฒนาทุกอย่างต้องอาศัยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยองค์กรหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องใช้ทรัพยากรนำเข้าอย่างประหยัด คุ้มค่าและต้องมีกระบวนการทำงานที่บังเกิดผลไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นแผนการอันชาญฉลาดสำหรับการกระทำการอันหนึ่งอันใดให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักวิชาการรองรับและเป็นหลักวิชาการที่ถูกต้อง เป็นวิทยาศาสตร์ ต้องใช้ข้อมูลจากสภาพจริงของท้องถิ่นหรือสถานที่แห่งนั้นมาช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป็นแผนการที่คนทั่วไปไม่คุ้นเคยมาก่อน เพราะจุดสำคัญของการพัฒนาชุมชนคือการยึดชุมชนเป็นหลัก ประชาชนต้องร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน พึ่งตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นเสมือนทุนทางสังคมไทยที่เริ่มจากการส่งเสริมการผลิตพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก

กลไกการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของชุมชนมากที่สุด และนำไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยกระบวนการทำงานร่วมกันของพหุภาคีในจุดเริ่มต้นควรดำเนินการในระดับจังหวัดก่อน ในลักษณะของประชาคมจังหวัด ซึ่งถ้าหากได้ผลก็จะขยายลงสู่ระดับอำเภอ และตำบล รวมทั้งขยายขึ้นสู่ระดับภาค เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งประเทศต่อไป ทั้งนี้ประชาคมจังหวัดจะมีลักษณะเป็นรูปแบบการรวมตัวของประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางการพัฒนาในพื้นที่โดยลักษณะการจัดตั้งควรให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่มีระเบียบทางราชการรองรับ และให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

การแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้หวังผลกำไร

February 26th, 2015

การแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้หวังผลกำไร

ปัจจุบันในโลกของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีอัตราการเติบโตที่สูง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และด้วยกระแสทางวัฒนธรรม ประกอบกับยุคสมัยแห่งแฟชั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีการขยายตัว และขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันแม้ว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะมีการผลิตในอัตราก้าวหน้าแต่ก็ยังมีข้อจำกัด กับคนบางกลุ่มในการเข้าถึงเสื้อผ้าที่ดีเพื่อการดำรงชีวิต อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านราคา ปัญหาภาวะสงคราม และ ความยากจน และด้วยสาเหตุปัจจัยดังกล่าวมักจะพบการรายงานผู้เสียชีวิตจาก ภัยธรรมชาติตามฤดูกาลแทบทุกปี

การมีส่วนร่วมในการบริจาคเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสในการเข้าถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ดี และเป็นการลดช่องว่างและปัญหาทางสังคมที่จะติดตามมานอกจากแนวคิดการรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้ว การจัดตั้งกองทุนเพื่อการแบ่งปันด้วยการรับเงินบริจาค รวมถึงนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ได้จากการบริจาคบางส่วนมาจัด จำหน่าย เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสพกับปัญหาความขาดแคลนในด้านอื่นๆขบวนการจัดการกับสิ่งของบริจาค คือการคัดแยกสิ่งของในแต่ละประเภทเพื่อให้เป็นหมวดหมู่

สิ่งของที่ได้รับบริจาคมาจะนำไปส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ทั่วประเทศไทยได้แก่ กลุ่มผู้ยากไร้ในเมืองและปริมณฑล กลุ่มคนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างจังหวัด กลุ่มคนที่อยู่ในค่ายอพยพ และกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยไม่ได้หวังผลกำไร ชุมชนที่คลาดแคลนสามารถเข้าถึงเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มได้ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ทั้งในสังคมเมืองและในสังคมชนบทให้ดีขึ้น ภาคประชาสังคมเกิดการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดแคลน

ในปัจจุบันนี้จึงทำให้มีองค์กรที่เรี่ยไรเงินเพื่อบริจาคให้กับประชาชนที่ขาดแคลนเกิดขึ้นมากมาย เช่น โครงการเบียร์ช้างต้านภัยหนาว โครงการแบ่งปันเสื้อเก่าให้แก่เด็กผู้ยากไร้ โดยจะนำเสื้อผ้าเก่าหรือผ้าห่มเข้าไปมอบให้ถึงชาวบ้านในตัวชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับชาวบ้าน และเด็กนักเรียนตัวน้อยในพื้นที่ ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมไปด้วย เพื่อช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง “การให้” ที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคม

การทำงานอาสากับผลกระทบต่อสังคม

January 29th, 2015

การทำงานอาสาเป็นกิจกรรมที่เอาประโยชน์ของผู้อื่น โดยตั้งใจที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีๆ หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานอาสามีหลายรูปแบบที่ใครๆก็ทำได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่อาสาสมัครจำนวนมากได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในงานที่ตนทำเช่น ในด้านการแพทย์ การศึกษา การกู้ภัยในยามฉุกเฉินอาสาในยามที่เกิดภัยธรรมชาติและอื่นๆทั้งนี้การทำงานอาสาอาจทำได้หลายทางและอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ เช่นการทำงานอาสาเป็นทุนทางสังคมการทำงานอาสาที่ใช้ทักษะเป็นฐานการทำงานอาสาทางอินเตอร์เน็ดการทำงานอาสาด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานอาสาในโรงเรียน

ผลกระทบของการทำงานอาสาต่อสังคม
โครงการอาสาสมัครมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาโดยทำให้สังคมดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นทำให้องค์กรสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรับปรุงความมั่นคงในการดำรงชีวิตทั้งนี้มีผลกระทบเช่น
1.โครงการอาสาสมัครเสริมเสียงของสังคมให้เข้มแข็งด้วยการรองรับความต้องการของผู้ร่วมงานในต่างประเทศด้วยการตอบสนองส่งคนไปเข้าโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือองค์กรนั้นๆเสริมคุณภาพของความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในต่างประเทศ ช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อปัญหาที่ผู้ร่วมงานเผชิญในโลกที่กำลังพัฒนาและยังช่วยสร้างโอกาสสำหรับการผลักดันร่วมกัน การผนึกพลัง การเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทำงานใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ
2.โครงการอาสาสมัครสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการเอื้ออำนวยการเป็นหุ้นส่วนร่วมงานกันที่เสริมการมีส่วนร่วมให้เข้มแข็ง ทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนในและระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและยังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการระดมชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อการใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เศรษฐกิจสังคมของชุมชน
การทำงานอาสานับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการช่วยเหลือสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลทั่วโลกสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ความรักเพื่อนมนุษย์และการอุทิศตัวเพื่อประโยชน์ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้ประเทศชาติมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการทําประโยชน์ให้กับสังคม

December 18th, 2014

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือมูลนิธิที่ช่วยสนับสนุน โดยมีความร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านการศึกษางานวิจัยต่างๆ หรือทางด้านการกุศล โดยการทำงานทั้งหมดขององค์กรจะไม่มีจุดมุ่งหมายทางด้านพาณิชย์ ซึ่งมีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่หาผลประโยชน์เข้าสู้องค์กร แต่มีรายได้มาจากค่าลงทุน ค่าอบรม ค่าบำรุงสมาชิก ค่ากิจกรรมต่างๆ หรือได้มาจากการบริจาคปัจจุบันองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั้นได้รับการยอมรับจากภาครัฐและประชาชน เพราะองค์กรเหล่านี้ช่วยส่งเสริมทางด้านต่างๆให้กับประเทศชาติ เพราะ ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยองค์กรเหล่านี้จะมีหน้าที่เป็นตัวกลางการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาค และกระจายเงินบริจาคไปตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในชุมชน มีส่วนทำให้ชุมชนเกิดความเจริญรุ่งเรือง

ทั้งนี้เพื่อใหการใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน ทางองค์กรอาจนําระบบกองทุนเข้ามาช่วยในการบริหารและควบคุมการดําเนินงาน รวมถึงได้นําระบบบัญชีกองทุนมาใช้ในจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน เพื่อให้สมาชิก บุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวของได้รับทราบถึงฐานะทางการเงิน รายได้รายจ่าย ขององคกรนั้นๆ โดยระบบบัญชีกองทุนจะมีความใกล้เคียงกับระบบบัญชีขององค์กรธุรกิจทั่วไป แต่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางเรื่องที่จะต้องมีการปรับวิธีการบันทึก บัญชีให้มีความสอดคล้องกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรในแต่ละองค์กร

จะเห็นได้ว่าองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรในแต่ละองค์กรนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหารายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรจึงมีความสำคัญต่อการเสรอมสร้างทางด้านต่างๆให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือ ตัวอย่างองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร คือ องค์กรพัฒนาเอกชน กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การช่วยเหลือชุมชุนเพื่อให้มีรายได้อย่างมั่นคง

November 26th, 2014

การพัฒนาในประเทศที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก หากเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นระดับรายได้ของประชากรของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนสูงขึ้นแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ หากไม่คำนึงถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการใช้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์พร้อมทั้งจัดการ และคุ้มครองระบบนิเวศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั้งยืน

การสร้างรายได้ที่ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง ไม่เน้นการจำหน่ายสินค้า ในวิธีการปฏิบัติที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้ ปราศจากภาระเงื่อนไขความกดดัน หรือความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชน โดยเริ่มจากพื้นฐานระดับล่าง ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน ผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนผู้เกษียณอายุ ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการเสริมสร้างและป้องกัน ในวิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม เป็นแนวทางการเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและกลุ่มคนในภูมิภาคและชนบทด้วยการสนับสนุนให้มีการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริการทางสังคมและการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ เมือง และชุมชน ตามศักยภาพและความเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำ และลดความเหลื่อมล้ำของรายได้

การพัฒนาตลาดในประเทศและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนชนบท

(๑) มุ่งพัฒนาการผลิตภาคชนบทและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านแห่งละ 1 ล้านบาท
(๒) พัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนการจัดตั้งยุ้งฉางลานตากของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศด้านการตลาด
(๓) ส่งเสริมการสหกรณ์ ธุรกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง และให้มีส่วนร่วมในการกำหนดและเสนอนโยบายและมาตรการด้านการเกษตร และการวิจัยพัฒนาด้านการเกษตร
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม่
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตร รวมทั้งเกษตรอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสอดคล้องความต้องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่

เครือข่ายช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม

October 29th, 2014

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ในชนบทเขตยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในปัญหากฎหมาย โดยจะมีทนายความ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นบุคลากรประจำคอยให้บริการ หากจำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาล ทางสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชนจะจัดทนายความเข้าช่วยเหลือว่าความโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนัก งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นการให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

การที่จะช่วยเหลือดำเนินคดีให้แก่ประชาชนผู้มายื่นคำร้องขอให้ช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องพิจารณาว่า ผู้มาขอความช่วยเหลือมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 78 หรือไม่ กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่า ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องเป็นผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม ในทางปฏิบัติกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะต้องพิจารณาเรื่องว่า ผู้มาร้องขอความช่วยเหลือจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ประการ คือเป็นผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงจะสั่งรับให้ความช่วยเหลือในชั้นดำเนินคดี ถ้าเป็นทางแพ่งก็จะดำเนินคดีอย่างคนอนาถาให้ และเมื่อศาลไต่สวนคำร้องเห็นว่า ไม่อนาถาจริง ทนายความอาสาสมัครผู้รับผิดชอบคดีนั้นๆก็จะรายงานกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาสั่งงดการให้การช่วยเหลือและแนะนำให้ผู้ร้องไปจ้างทนายความดำเนินคดีเอง

การจัดฝึกอบรมให้ชุมชนมีทักษะในการใช้กฎหมาย

ภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย อบรมและปลูกฝังให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะสร้างความเป็นธรรมในสังคม การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน โครงการเสริมทักษะของนักศึกษาในด้านกฎหมายปฏิบัติ โครงการเสวนาทางวิชาการและการพิมพ์หนังสือกฎหมายสำหรับประชาชน ขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคมได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีส่วนช่วยสังคมอย่างไร และรายได้มาจากส่วนใดบ้าง?

September 30th, 2014

การทำธุรกิจเพื่อสังคมเริ่มมีมากขึ้นในปัจจุบันนี้ การเป็นผู้ประกอบการที่ทำเพื่อสังคม เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายๆประเทศ เพราะนอกจากจะนำกำไรเข้ากระเป๋าตนเองแล้ว ผู้ประกอบการยังได้กำไร เป็นชีวิตของคนเมืองที่มีความสุขด้วย เรียกได้ว่าเป็น “Double Bottom Line” ก็ว่าได้

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยกำไรนั้นตั้งอยู่บนเป้าหมายของคุณภาพชีวิตคนในสังคมในแง่มุมต่างๆ มีการสนับสนุนในส่วนต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ส่งเสริมชุมชน ทำให้ผู้ประกอบเหล่านี้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประกอบการทางสังคมอย่างแท้จริง แต่รายละเอียดจริงๆแล้วการจัดตั้งองค์กรเพื่อสังคมนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมาก นั่นคือ ทำเพื่อสังคม ฝึกฝนทักษะในชุมชน จัดหางานให้แก่คนในชุมชน ยกระดับการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ฝึกฝนอาชีพให้กับคนพิการ คุ้มครองสิทธิสัตว์ ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น อีกทั้งไม่มีการผูกขาดทางการค้ากับธุรกิจอื่นๆ ซึ่งทำให้ผลกำไรมีการกระจายไปอย่างทั่วถึงในชุมชนต่างๆ กล่าวได้ว่าผลกำไรต่างๆถูกคืนให้แก่สังคมนั่นเอง

อาจมีข้อสงสัยที่ว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างไร โดยธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อสังคมเป็นองค์กรที่มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่กำไรที่ว่ามาจากปัจจัยหลายๆส่วน เช่น เม็ดเงิน คุณภาพชีวิตของคนในสังคม โครงสร้างสังคมที่ดีขึ้น เป็นต้น อีกทั้งกำไรจากส่วนต่างๆไม่ได้มาจากผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือมากจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หากแต่เป็นกำไรจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริโภค บริษัท คนงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และเมื่อธุรกิจมีกำไรก็จะสามารถทำให้สังคมพึ่งพาตนเองได้ หัวใจสำคัญในการทำเพื่อสังคมขององค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีการยกระดับไปในทางที่ดีขึ้นในระยะยาว ช่วยลดระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งยังมีการผลักดันให้ความเป็นธรรมแก่คนในชุมชนด้วย นอกจากนี้กำไรต่างๆที่เข้ามายังองค์กรยังมาจากการช่วยเหลือของทั้งภาคธุรกิจและคนในชุมชนด้วย เช่นการทำสิ่งประดิษฐ์ต่างนำออกขายในเชิงสร้างสรรค์ และนำกำไรเหล่านั้นหมุนเวียนเข้ามายังชุมชน เราจะเห็นได้ว่าองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้มากเลยทีเดียว